Bersntolerisch

De Mai'na earstn Beirter

„Mies prömes parores“ ist a puach ver kinder ont groasa pet 1.000 bierter en viar sprochen (ladinisch, balsch, taitsch ont englisch) tschrim va de Sara Moling ont illustriart va de Gabi Mutschlechner. Pet en digital e-book format ont pet en spil ist en normal puach va kòrt as men kaven kònn, a moderna ont technologischa version derzua kemmen. S projekt ist paroat za nemmen u' òlla de sprochen as enteressiart sai' za mòchen s puach ont/oder de multimedialet version.

Kaf s puach

De Mai'na earstn Beirter

Kaf s puach Acquista il libro. Kaufe das Buch. Buy the book.

135pp., 2017, 30x30cm - 20,00 €
Val Badia Gherdëina Fascia Fodom Anpezo Friul Bersntolerisch

An projekt va

En zòmmòrbet pet